GRÖNVALL & PARTNERS
Notarius publicus


NOTARIUS PUBLICUS I HELSINGBORGS KOMMUN

I varje län skall det skall det finnas minst en Notarius publicus. Länsstyrelsen i Skåne län har förordnat Advokaten Christer Lewold, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg, att vara Notarius publicus enligt Förordningen (1982:327) om Notarius publicus.

Öppettider

Måndag – Torsdag 09:00 – 12:00 efter tidsbeställning på telefon 042-37 07 89 samt i akuta fall utöver ovan nämnda tider på telefon 042-37 07 80.

Vi tar emot kort, Swish samt kontant betalning alternativt – efter överenskommelse – mot faktura.

Prislista: Se nedan

Notarius Publicus tjänster

Notarius publicus skall bland annat inom sitt verksamhetsområde – Helsingborgs kommun – gå allmänheten till handa med att

  1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  6. bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behöriga att företräda någon annan.

Notarius publicus är vidare behörig, att utfärda intyg enligt artikel 6, första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (Apostille).

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta upp protester enligt växellagen och checklagen och fullfölja de uppgifter som ankommer på honom enligt särskilda bestämmelser i andra författningar.

Notarius publicus får inte utföra det

  1. som är förbehållet en myndighet
  2. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang

Notarius publicus är inte skyldig att

  1. ombesörja delgivning av handlingar,
  2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

Klicka här för mer information och prislista.

© 2013 Grönvall & Partners.       info@gronvallpartners.se       Ladda hem våra allmänna villkor.