GRÖNVALL & PARTNERS
Till Försäljning


ANBUDS- OCH AVTALSTIDPUNKT M M

Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda snarast dock senast den 31 mars 2015.

Anbud avges lämpligen per mail till Andreas Karlgren på mailadress; andreas.karlgren@gronvallpartners.se

I anbudet ska anges om det avser hela rörelsen eller endast lagertillgångar.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att avbryta anbudsförfarandet och försälja utbjudna tillgångar under hand.

Rörelseöverlåtelseavtal kommer att tecknas senast den 7 april 2015 varvid hela köpeskillingen skall erläggas med tillträde samma dag.

OBJEKTSBESKRIVNING

Konkursbolaget har bedrivit verksamhet genom bokförsäljning från fasta butikslokalen på St. Gråbrödersgatan 13 i Lund.

Bolaget saknar anställda. Bolagets verksamhetsställe finns i Lund.

VARUMÄRKE, FIRMA M M

Bolagets varumärke, firma (firmanamn), m m ingår i rörelseöverlåtelsen.

INVENTARIER OCH LAGER

Bolaget är inte i drift. Bolagets lager är omfattande utöver butikslokalerna innefattas ett lager i anslutning till butiken om cirka 120 kvadratmeter och två källarförråd.

HYRESKONTRAKT

Butikslokalen är i behov av renovering som fastighetsägaren ska bekosta. Emellertid måste lokalen utrymmas för ett sedan tillträdas efter godkännande av hyresvärden. Enligt preliminära uppgifter kan detta ske inför hösten 2015.

VISNING

Enligt överenskommelse.

MERVÄRDESSKATT

I köpeskillingen ingår ej mervärdesskatt då sådan inte skall utgå vid överlåtelse av rörelse. Ett förbehåll enligt följande kommer dock att intas i köpeavtalet: Skulle emellertid Staten finna att överlåtelsen är mervärdesskattepliktig äger säljaren av köparen erhålla ersättning med belopp motsvarande den mervärdesskatt konkursbolaget har att erlägga på grund av överlåtelsen, vilken ersättning då är att betrakta som avdragsgill ingående moms för köparen. Sådan ersättning skall utbetalas då konkursbolaget blir skyldig att erlägga mervärdesskattebeloppet.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

I köpeavtalet intas friskrivningsklausul enligt följande.

Rörelsen överlåts i befintligt skick. Köparen förklarar sig härmed godta Rörelsens skick i nyss nämnda samt övriga avseenden och avstår med bindande verkan från alla eventuella anspråk mot Säljaren p.g.a. fel och brister (även s.k. dolda fel) i Rörelsen. Köpare erhåller ej bättre rätt till den överlåtna egendomen än den rätt konkursboet innehar.

© 2013 Grönvall & Partners.       info@gronvallpartners.se       Ladda hem våra allmänna villkor.